Projekt „Stawiam na rozwój!” nr RPLD.09.01.01-10-B061/17
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
realizowany przez Fundację Możesz Więcej (lider)
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas (partner).
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2019 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 135 osób (75 Kobiet, 60 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem pomocy), w tym osób niepełnosprawnych (minimum 13 osób).

 Projekt „Stawiam na rozwój!” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • w wieku powyżej 18 roku życia (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min.1 przesłankę z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z OPS/oświadczenia);
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osoby bierne zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia) lub osoby bezrobotne z III profilem pomocy nadanym przez Urząd Pracy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy).

W szczególności zapraszamy osoby: doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych: o znacznym umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby posiadające niskie kwalifikacje (ISCED 3 włącznie) zamieszkujących w woj. łódzkim poprzez kompleksowe wsparcie zgodnie ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • Treningu Kompetencji społecznych,
 • Innowacyjny Jobcoaching,
 • Indywidualne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie oraz Psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe – pula szkoleń otwartych (do wyboru zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji),
 • Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne),
 • Pośrednictwo pracy,

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz przerwę kawową podczas szkoleń zawodowych.

Okres realizacji Projektu:  01.09.2017 – 31.12.2019 r.

Wartość Projektu: 1 890 687,24 zł

Dofinansowanie Projektu z UE:  1 794 227,77 zł

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Jan Duda, Tel. 533 535 008, e-mail: duda@mozeszwiecej.org.pl

Media społecznościowe: https://web.facebook.com/fundacja.mozesz.wiecej.stawiam.na.rozwoj/

BIURO PROJEKTU: czynne pn., czw., pt. w godz. 9.00-14.00
Al. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Trybunalski, II piętro

 

Planowane rezultaty projektu – WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34 %
 2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 34 %
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 22 %
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 12 %

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu –  30 K i 24 M, łącznie 54 osób;
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 15 K i 12 M, łącznie 27 osób;
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 30 K i 24 M, łącznie 54 osoby;

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 75 K i 65 M, łącznie 135 osób;
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7 K i 6 M, łącznie 13 osób.

 

 

 

Projekty UE


Stawiam Na Rozwój

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

realizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w okresie 1.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

Projekt "STAWIAM NA ROZWÓJ" skierowany jest do:

50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn) w wieku 18-64 lata, ktore w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym doświądczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (min. 28 osób), minimum 8 osób korzystających z PO PŻ, w tym os. niepełnosprawnych (min. 14 osób) zamieszukących województwo małopolskie.

Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 sób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: limanowski, myślenicki, nowotarski i suski zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. wiek 18-64 lata (oświadczenie);
 2. statu os. zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
  • os. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej .(spełniające min.1 przesłankę z art.7 ww. ustawy-np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność) (zaświadczenie z OPS/oświadczenie),
  • os. z niepełnosprawnością ruchową lub psychiczną (orzeczenie/inny dokumenty poświadczający stan zdrowia),
  • os. korzystające z PO PŻ (oświadczenie),
  • os. zakwalifikowane do III profilu pomocy (zaświadczenie z PUP);
 3. zamieszkanie w woj. małopolskim w powiatach: limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim (oświadczenie);
 4. potwierdzające posiadanego wykształcenie/kwalifikacji (oświadczenie)

W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe;
 • treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów);
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleiach przysługuje stypendium);
 • staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium);
 • pośrednictwo pracy;

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

REKRUTACJA:

Trwa rekrutacja do projektu! Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu:
ul. Szpitalna 1/30, Dąbrowa Tarnowska

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE STAWIAM NA ROZWÓJ
 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY STAWIAM NA ROZWÓJ
 3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA STAWIAM NA ROZWÓJ
 4. OSWIADCZENIE STAWIAM NA ROZWÓJ
 5. OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PROMOC ŻYWNOŚCIOWA

Szczegółowe informacje:

Koordynator projektu – Agnieszka Kozioł, nr tel. 536 283 889,
Media społecznościowe: https://www.facebook.com/Stawiam-Na-Rozwój

Biuro projektu:

ul. Szpitalna 1/30, Dąbrowa Tarnowska

Zapytania ofertowe


Pobierz plik...

Kielce, 08.03.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 2/03/2017/SNR

na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu
„STAWIAM NA ROZWÓJ”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KWANT" ZBIGNIEW SKOCZYLAS z siedzibą 25-323 Kielce, przy ul. Al. Solidarności 15A.

II. Tryb wyboru oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Harmonogram postępowania:

 • Dnia 08.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.
 • Dnia 15.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.
 • Dnia 16.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.
III. Przedmiot zamówienia

CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, a także utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) niezbędnej do określenia możliwości, potrzeb i zaplanowania ścieżki rozwoju dla Uczestników/czek Projektu (UP). Działania prowadzone będą dla 50 osób w dwóch edycjach po 25 osób każda, w terminach:

 • identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03.2017 r (I edycja) i 09.2017 r. (II edycja)
 • poradnictwo zawodowe: 07-08.2017r. (I edycja) i 01-02.2018r. (II edycja)

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18-64 lata, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z PO PŻ, w tym os. niepełnosprawnych zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt „STAWIAM NA ROZWÓJ” realizowany przez Przedsiębiorstwo wielobranżowe „KWANT” Zbigniew Skoczylas w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych oraz grupowych spotkań stacjonarnych z podziałem na zadania:


A. Indywidualne doradztwo zawodowe dla 50 UP:

Zakres przedmiotowy:

1. Dział ukierunkowane na identyfikację indywidualnych potrzeb i potencjałów UP. Proces diagnostyczny opierał się będzie na wykorzystaniu metody Person Centred Planning i bazował będzie na wspólnej pracy doradcy zawodowego i psychologa. Doradca za pomocą standaryzowanych narzędzi i/lub autorskich formularzy (4h/UP*25UP*2 edycje), współdziałając z psychologiem w zakresie planowania procesu reintegracji UP dokona kompleksowej oceny sytuacji problemowej UP w sferze osobistej/psychologicznej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej – wskaże m.in. źródła/główne czynniki natury wewnętrznej i zewnętrznej determinujące ich wykluczenie/ryzyko wykluczenia, określi mocne i słabe strony UP. Dwutorowe działania w ww. zakresie zwieńczy opracowanie dla każdego UP Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), wyznaczającej plan aktywizacji społeczno-zawodowej.


B. Grupowe doradztwo zawodowe

1. Grupowe spotkania z 50UP w ramach grupowego doradztwa zawodowego w formie praktycznych warsztatów(12h/gr*3gr [1gr=8-9UP]*2 ed.; 12h/UP*50UP)


Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego na terenie powiatów (brzeski, dąbrowski, tarnowski i m. Tarnów).

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

Istotne warunki zamówienia:

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dzienników zajęć i innych niezbędnych dokumentów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących spotkania w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
 3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
 4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w zajęciach.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym z niepełnosprawnościami), w szczególności:


 1. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:
  • wykonawca/kadra posiada: wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (psychologiczne, doradztwo zawodowe lub pokrewne);
  • dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;
  • w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);
  • podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;
  • podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

  Opis weryfikacji spełniania warunku:

  • Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;
  • Wykazanie co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy dla minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin;
  • Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji od instytucji, którym świadczył usługi prowadzenia z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.
 2. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.


  Opis weryfikacji spełniania warunku:

  Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

 3. Podmiot przedstawi metodykę spotkań dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą spotkania.


  Opis weryfikacji spełniania warunku:

  Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru - Załącznik nr 5 do Zapytania):

  • ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu
  • etapy pracy
  • metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)
  • porozumiewanie się z Zamawiającym.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców

Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

VIII. Informacje o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.


Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

X. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach: identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03.2017 r (I edycja) i 09.2017 r. (II edycja); poradnictwo zawodowe: 07-08.2017r. (I edycja) i 01-02.2018r. (II edycja) lub w innym terminie w okresie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. (W poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie).

XI. Przygotowanie Oferty

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 15.03.2017 r. w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


„Oferta na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Stawiam Na Rozwój”


Oferta musi zawierać następujące elementy:

 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
 3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej spotkania wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,
 4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,
 5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia dla Uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego.
 7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 • CV osób prowadzących spotkania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
 • oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/03/2017/SNR w projekcie „Stawiam Na Rozwój”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.
 • innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.


Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.


Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.


Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.


Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „KWANT” Zbigniew Skoczylas zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.

XIII. Kryteria wyboru oferty

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.


 1. Cena: 0% - 55%,


  Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj: C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%


  Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 55%.

 2. Doświadczenie 0% - 45%, gdzie:


  Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie - w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.


  Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj: Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%


  Podmiot posiada udokumentowane doświadczenia z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/ poszukujących pracy minimum 100 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.


  Kryterium Doświadczenie (Dh) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj: Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%


  Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy w wymiarze łącznym co najmniej 300 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.


Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Ocena ofert planowana jest na dzień 16 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.kwant.com.pl.


Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.


Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.


W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie


Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje
 1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących zajęcia.
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
 5. Zajęcia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.
 8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia/ protokołu częściowego odbioru.
 10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.
 13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin zajęć, dotyczy to również spóźnień na zajęcia.
 14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.
 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.
 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.
 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2017/SNR


/Pieczęć lub dane Wykonawcy/Formularz oferty cenowej


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/03/2017/SNR na realizację działań w projekcie "Stawiam Na Rozwój".

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, a także utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) niezbędnej do określenia możliwości, potrzeb i zaplanowania ścieżki rozwoju dla Uczestników/czek w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ” realizowany przez Przedsiębiorstwo wielobranżowe „KWANT” Zbigniew Skoczylas w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz plik...


Pobierz plik...

Kielce, 08.03.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 3/03/2017/SNR

na wynajem sal w celu realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu
„STAWIAM NA ROZWÓJ”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce

II. Tryb wyboru oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Harmonogram postępowania:

 • Dnia 08.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.
 • Dnia 15.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.
 • Dnia 16.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.
III. Przedmiot zamówienia

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia:

 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego - 400 godzin,
 • grupowego poradnictwa psychospołecznego - 120 godzin
 • indywidualnego doradztwa zawodowego- 200 godzin
 • grupowego doradztwa zawodowego – 72 godziny
 • grupowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych - 160 godzin
 • pośrednictwa pracy –400 godzin

Projekt „STAWIAM NA ROZWÓJ” realizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu wynajem sal na realizację zadań w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ". Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tarnowskiego” obejmować będzie następujące działania:


  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 50 UP: (2 edycje x 25UP x 2 godz).
  • Poradnictwem psychospoł. w formie grup wsparcia(12h/gr *5gr [1gr=5UP]*2 ed.; 12h/UP*50UP).
  • Indywidualna pomoc psychologiczna skierowana zostanie do 30UP,(10h/UP*15UP*2 edycje).
  • Indywidualne spotkania z 30UP w ramach indywidualnej pomocy psychologicznej
   [poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii] (2 edycje x 15UP x 10 godz. zegarowych)
  • l Grupowe spotkania z 50UP w ramach grupowego poradnictwa psychospołecznego (2 edycje x 5 grup/po 5UP x 12 godz. zegarowych)
  • Indywidualne doradztwo zawodowe dla 50 UP:
   (4h/UP*25UP*2 edycje),
  • Grupowe spotkania z 50UP w ramach grupowego doradztwa zawodowego w formie praktycznych warsztatów(12h/gr*3gr [1gr=8-9UP]*2 ed.; 12h/UP*50UP)
  • Pięć grupowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych - TRENING PERCEPCJI SPOŁECZNEJ. Każdy trening (2 edycje x 2 grupy/po 7-8UP x 8 godz. zegarowych/grupa)
  • Indywidualne spotkania w ramach pośrednictwa pracy z 50UP (2 edycje x 25UP x 8 godz. zegarowych/UP)

Łączna ilość godzin wynajmu sal na realizację zajęć indywidualnych wyniesie 1352 godziny.

Sale będą pozostawały do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć.

Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:

  1. Sala powinna być dyspozycyjna na czas realizacji szkoleń ;
  2. Sala wyposażona w ekran i rzutnik do prezentacji multimedialnych, tablicę Flip-chart;
  3. Sala wyposażona w dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa
  4. Sala wyposażona w przedłużacz;
  5. Sala powinna posiadać miejsce, w którym można przygotować przerwę kawową;
  6. Sala przystosowana do prowadzenia szkolenia dla około 15 Uczestników i trenera;
  7. Sala powinna posiadać mocne oświetlenie;
  8. Stoły nie zamocowane na stałe (nie są skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi), z możliwością ich przestawiania;
  9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia.
  10. Dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;
  11. Toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali;

Kryteria punktowe jakie powinna spełniać każda sala:

 1. sala powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
 2. przy budynku, w którym jest sala znajduje się parking;
 3. sala autonomiczna nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.;
 4. sala powinna posiadać dostęp do Internetu;
 5. w sali znajduje się stolik na sprzęt multimedialny;
 6. zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego na terenie powiatów (limanowski, myślenicki, nowotarski i suski).

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają sale do wykonania realizacji zadań merytorycznych spełniające poniższe warunki.


 1. Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:
  • Sala powinna być dyspozycyjna na czas realizacji szkoleń ;
  • Sala wyposażona w ekran i rzutnik do prezentacji multimedialnych, tablicę Flip-chart;
  • Sala wyposażona w dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa
  • Sala wyposażona w przedłużacz;
  • Sala powinna posiadać miejsce, w którym można przygotować przerwę kawową;
  • Sala przystosowana do prowadzenia szkolenia dla około 15 Uczestników i trenera;
  • Sala powinna posiadać mocne oświetlenie;
  • Stoły nie zamocowane na stałe (nie są skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi), z możliwością ich przestawiania;
  • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia.
  • Dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;
  • Toaleta usytuowana w niewielkiej odległości od sali;

  Kryteria punktowe jakie powinna spełniać każda sala:

  1. sala powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych;
  2. przy budynku, w którym jest sala znajduje się parking;
  3. sala autonomiczna nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.;
  4. sala powinna posiadać dostęp do Internetu;
  5. w sali znajduje się stolik na sprzęt multimedialny;
  6. zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych.
 2. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców

Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

VIII. Informacje o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.


Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

X. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji: 01.03.2017r. – 31.08.2018r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć Godziny prowadzenia zajęć będą dostosowane do preferencji Uczestników projektu i zostaną ustalone z wybranymi Wykonawcami.

XI. Przygotowanie Oferty

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 15.03.2017 r. w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


„Oferta na wynajem sal w ramach projektu „Stawiam Na Rozwój”


Oferta musi zawierać następujące elementy:


Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”, Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne, ich brak skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.


Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.


Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.


Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.


Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.

XIII. Kryteria wyboru oferty

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana wg kryterium: cena: 60%, jakość: 40% (liczba kryteriów punktowych jakie spełnia sala).

Sposób przyznawania punktacji:
oferta N/oferta B (x60)= ilość punktów w kryterium
oferta N- wartość oferty z najniższą ceną
oferta B- wartość oferty badanej


oferta B/oferta W (x40)= ilość punktów w kryterium
oferta B - wartość oferty badanej
oferta W- wartość oferty z największą ilością spełnionych kryteriów punktowychOferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Ocena ofert planowana jest na dzień 16 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.kwant.com.pl.


Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.


Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.


W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie


Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje
 

Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowego


 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2017r.

na wynajem sal na potrzeby realizacji zadań

w ramach realizacji projektu "STAWIAM NA ROZWÓJ" KOD CPV 70220000-9

 

Nazwa Oferenta

 

 

Adres Oferenta 

 

 

Numer telefonu 

Adres e-mail

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy naszą propozycję cenową według specyfikacji:

Lp.

Kategoria

Kwota

1

Cena za godzinę wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego (w zł brutto)

 

 

Kwota: ………………………………………………

 

Słownie: ………………………………………………

2

Koszt wynajmu sali na indywidualnego poradnictwa psychologicznego (w zł brutto):

Cena za godzinę wynajmu sali x400

 

Kwota: ………………………………………………

 

Słownie: ………………………………………………

3

Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia grupowego poradnictwa psychospołecznego (w zł brutto)

 

 

 

Kwota: ………………………………………………

 

Słownie: ………………………………………………

4

Koszt wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby grupowego poradnictwa psychospołecznego (w zł brutto):

Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej x 120

 

 

 

Kwota: ………………………………………………

 

Słownie: ………………………………………………

5

Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego (w zł brutto)

 

6

Koszt wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby indywidualnego doradztwa zawodowego (w zł brutto):

Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej x 200

 

7


Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego (w zł brutto)

 

8

Koszt wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby grupowego doradztwa zawodowego (w zł brutto):

Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej x 72

 

 

9

Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia grupowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych (w zł brutto)

 

10

Koszt wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby  grupowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych (w zł brutto):

Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej x 160

 

 

11


Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia pośrednictwa pracy (w zł brutto)

 

12

Koszt wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia pośrednictwa pracy  ( w zł brutto):

Cena za godzinę wynajmu sali szkoleniowej x 400

 

 

13

Cena oferty brutto:

Wartość z wiersza 2 + Wartość z wiersza 4 +  Wartość z wiersza 6 +  Wartość z wiersza 8 +  Wartość z wiersza 10 +  Wartość z wiersza 12

Kwota: ………………………………………………

 

Słownie: ………………………………………………

 

Oświadczam, że cena podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Deklaruję, że cena oferty za przedmiot zamówienia jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

 

Oświadczam, iż uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania właściwej oferty.

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).

 

 

………………………………. ………………..…………………………

 

(miejscowość i data)

 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)

 

 

 

…………………………………….

 

Pieczątka oferenta

 

 

Załącznik 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ”

 

 

Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia realizacji zadań merytorycznych.

 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2017 r. w ramach prowadzonej procedury przez Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce, niniejszym oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym z dnia 08.03.20174 r.

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

 

 

 

 

 

 

……………………………….. ………………..…………………………

 

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

 

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 

 

…………………………………….

 

Pieczątka oferenta

 

 

OŚWIADCZENIE

 

w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

w ramach projektu "STAWIAM NA ROZWÓJ"

 

Oświadczam, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce), ani z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 

12.  uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

13.  posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

14.  pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

15.  pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Oświadczam również iż Oferent nie pozostaje z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania.

 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej
 z art.233 § 1 k.

 

 

 

 

 

……………………………….. ………………..…………………………

 

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

 

 


Pobierz plik...


08.05.2017r.

Rozeznanie rynku nr 01/05/2017/SNRdotyczy projektu „Stawiam Na Rozwój" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe.Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie produktów spożywczych/cateringowych na przerwy kawowe dla 50 Uczestników Projektu - uczestników grupowego poradnictwa zawodowego oraz treningów umiejętności i kompetencji społecznych w ramach projektu „Stawiam Na Rozwój”.

 1. Wymagania wobec produktu:
  Pakiet składający się z:
  • herbaty w torebkach;
  • kawy rozpuszczalnej;
  • cukru białego;
  • śmietanki do kawy w opakowaniach jednorazowych;
  • wyrobów ciastkarskich i ciastek;
  • drobnych słodkich przekąsek;
  • drobnych słonych przekąsek;
  • wody gazowanej 330 ml.;
  • wody niegazowanej 330 ml.;
  • soków owocowych 300 ml., mix smaków;
  • talerzyków, łyżeczek, kubków jednorazowych (dostosowanych też do gorących produktów);
  • serwetek gastronomicznych;
 2. Artykuły spożywcze muszą posiadać ważną datę przydatności do spożycia, muszą być fabrycznie opakowane, bez śladów uszkodzeń.
 3. Produkty muszą spełniać wymagane przez odpowiednie przepisy normy.


Usługa na rzecz projektu obejmuje zakup artykułów i materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń oraz ich transport do siedziby biura/delegatury projektu: Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1/30.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.


SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

 1. Łączna cena brutto za zakup artykułów spożywczych i cateringowych podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zakupu pakietu ww. produktów spożywczych i cateringowych oraz dostawy produktów do biura projektu.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA

Oferty należy składać do dnia 15.05.2017r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w Biurze/delegaturze Zamawiającego – ul. Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. artykułów spożywczych i cateringowych”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Katarzyna Wolska – kierownik projektu, tel. 506024746.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
 2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
 3. Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową (zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

Pobierz plik...


Kielce, 29.05.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2017/SNR

na przeprowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla Uczestników projektu, mających na celu rozbudzenie aktywności UP i ich zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności w ramach projektu
„STAWIAM NA ROZWÓJ”

I. Nazwa i adres Zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KWANT" ZBIGNIEW SKOCZYLAS z siedzibą 25-323 Kielce, przy ul. Al. Solidarności 15A.

II. Tryb wyboru oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Harmonogram postępowania:

 • Dnia 08.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.
 • Dnia 15.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.
 • Dnia 16.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.
III. Przedmiot zamówienia

Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla 50 Uczestników Projektu „Stawiam Na Rozwój”. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych mają za zadanie rozbudzenie aktywności Uczestników Projektu oraz zaangażowanie w budowanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności. Projekt „Stawiam Na Rozwój” realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna Integracja, Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uczestnikami projektu jest 50 osób (25 osób I edycja, 25 osób II edycja)


Projekt skierowany jest do GRUPY DOCELOWEJ 50os.(28K/22M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. ,w tym w szczególności min.28os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ.(16K/12M), min.8os. korzystających z PO PŻ(4K/4M) i min.14 ON(8K/6M),w tym 12os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi(7K/5M), zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim i m. Tarnów, zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Każdy UP weźmie udział w 3 z 5 treningów, adekwatnie do potrzeb i zgodnie z założeniami IŚR. Jeżeli zajdzie taka konieczność, UP umożliwiony zostanie udział w więcej niż 3 warsztatach, zgodnie z diagnozą indywidualnych potrzeb.


Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje treningi o charakterze grupowym z 5 tematów:

 • PERCEPCJA SPOŁECZNA – rozwijanie u UP zdolności trafnego postrzegania siebie, percepcji różnych stanów emocjonalnych, przeżyć, intencji itp. i wykazywanych postaw;
 • EMPATIA I PODEJMOWANIE RÓL – kształtowanie umiejętności rozumienia postaw i zachowań innych os. (doskonalenie empatii poznawczej), wchodzenia w różne role społ. i zawodowe, odnajdowania się w różnych sytuacjach życiowych i w miejscu pracy;
 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – przygotuje UP do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społ.-zawodowych, w tym w poszukiwaniu zatrudnienia i miejscu pracy (kontakt z pracodawcą i współpracownikami); UP poznają reguły wypowiedzi właściwe dla danej sytuacji i poznają najważniejsze elementy ekspresywności werbalnej i niewerbalnej (w tym odczytywanie komunikatów, doskonalenie umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie werbalnym i niewerbalnym drugiej os. i wnioskowaniu o ich znaczeniu);
 • ASERTYWNOŚĆ – UP ćwiczyć będą wyrażanie uczuć, poglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych os.; kształtować będą zdolność do odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji oraz radzenia sobie z presją i naciskami;
 • AUTOPREZENTACJA – rozwinie u UP umiejętność eksponowania mocnych stron osobowości i korzystnej prezentacji własnej os. w syt. prywatnych i w warunkach zawodowych (kreowanie pożądanego wizerunku osobistego)

Fakt nabycia przez UP kompetencji społ. (zg. z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego) weryfikowany będzie w ramach następujących etapów:


ETAP I – ZAKRES: 50UP z grupy docelowej uczestniczących w ww. treningach ETAP II – WZORZEC (efekty uczenia się): UP - adekwatnie do zakresu zajęć – 1) potrafią we właściwy sposób, zależny od kontekstu postrzegać siebie i otoczenie; 2) wykazują empatię i potrafią odnaleźć się w różnych rolach społ. i zawodowych; 3) umieją sprawnie się komunikować (werbalnie i niewerbalnie); 4) są asertywni; 5) umieją skutecznie zaprezentować swoją os. adekwatnie do syt. ETAP III – OCENA: weryfikacja spełnienia kryteriów - wymagane min.80% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach potwierdzona przez prowadzących, zaliczenie wszystkich ćwiczeń i zadań praktycznych, min.60% pkt z testu kompetencji na koniec zajęć ETAP IV – PORÓWNANIE przez prowadzących wyników oceny z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu wsparcia i wydanie UP (w przypadku pozytywnego wyniku) zaświadczeń potwierdzających zdobyte kompetencje.Liczba godzin treningów: 160 h (80 godzin I edycja, 80 godzin II edycja) (godziny zegarowe)

Termin realizacji: 06-07.2017 (I edycja) i 12.2017-01.2018 (II edycja)

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

Istotne warunki zamówienia:

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących treningi w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
 3. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za treningi, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na treningi, a w przypadku gdy uczestnik przerwie treningi w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w treningach.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:


 1. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:
  • dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia w danej dziedzinie
  • dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym;
  • w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu musi posiadać doświadczeniem z zakresu prowadzenia treningów umiejętności i kompetencji społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);
  • podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;
  • podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu treningów umiejętności społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

  Opis weryfikacji spełniania warunku:

  • dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia w danej dziedzinie;
  • dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie;
  • w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu musi posiadać doświadczeniem z zakresu prowadzenia treningów umiejętności i kompetencji społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);
  • podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;
  • podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu treningów umiejętności społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 2. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.


  Opis weryfikacji spełniania warunku:

  Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

 3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

  Opis weryfikacji spełniania warunku:

  Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

 4. Podmiot przedstawi metodykę treningów dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą treningi.

  Opis weryfikacji spełniania warunku:

  Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru - Załącznik nr 5 do Zapytania):

  • ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu
  • etapy pracy
  • metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)
  • porozumiewanie się z Zamawiającym.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców

Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

VIII. Informacje o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.


Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XI. Przygotowanie Oferty

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 5 czerwca 2017 r. do godziny 15.30 w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Al. Solidarności 15A, 25-323 w Kielcach w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


„Oferta na przeprowadzenie Treningów umiejętności i kompetencji społecznych w ramach projektu „Stawiam Na Rozwój”


Oferta musi zawierać następujące elementy:

 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
 3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej treningi wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,
 4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,
 5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,
 6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego.
 7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

 • CV osób prowadzących treningi,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
 • oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,
 • podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/05/2017/SNR w projekcie „Stawiam Na Rozwój” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.
 • innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.


Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.


Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.


Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.


Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „KWANT” Zbigniew Skoczylas zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.

XIII. Kryteria wyboru oferty

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.


 1. Cena: 0% - 55%,


  Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj: C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%


  Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 55%.

 2. Doświadczenie 0% - 45%, gdzie:


  Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie - w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.


  Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj: Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%


  Podmiot posiada udokumentowane doświadczenia z zakresu prowadzenia treningów/szkoleń/poradnictwa/ skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy dla minimum 100 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.


  Kryterium Doświadczenie (Dh) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj: Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%


  Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu prowadzenia treningów/szkoleń/poradnictwa/ skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy co najmniej 300 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.


  Kryterium Doświadczenie (Dr) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj: Dr = Drof. / Drmax. X 100pkt x 15%


  Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu prowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności i podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.


  Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.


Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Ocena ofert planowana jest na dzień 5 czerwca 2017 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.kwant.com.pl.


Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.


Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.


W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla Uczestników projektu z 2-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. Pierwszy trening rozpocznie się w czerwcu 2017 r.


Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje
 1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących treningi.
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
 5. Treningi mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.
 8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
 10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.
 13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin treningów, dotyczy to również spóźnień na treningi.
 14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.
 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.
 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem treningów w innym terminie.
 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, do zawartej umowy na realizację usługi, które w przypadku ich wprowadzenia będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności


Pobierz plik...


Ogłoszenie wyników


 1. W dniu 16.03.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wynajem sal w ramach przeprowadzenia zadań merytorycznych dla 50 Uczestników w Projekcie, „STAWIAM NA ROZWÓJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca.

  Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:
  Fundacja Możesz Więcej, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza


 2. W dniu 16.03.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla 50 Uczestników Projektu, „STAWIAM NA ROZWÓJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca.

  Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:
  Marcin Agatowski, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza


 3. W dniu 05.06.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla 50 Uczestników w Projekcie, „Stawiam Na Rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Na zapytanie odpowiedział 1 wykonawca.

  Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:
  Consilio Bono Edukacja Doradztwo Opieka Alina Boryczka, mjr. H. Sucharskiego 66, 33-210 Olesno.