Zapytania ofertowe

 

 

Pobierz plik...

 

 

Kielce, 08.03.2017 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0-1/03/2017/SNR

 

 

 

 

 

 

 

 na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego
w ramach projektu „Stawiam na rozwój”

 

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce

 

 

II. Tryb wyboru oferty

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z procedurą rozeznania rynku/cen, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Harmonogram postępowania:

  - Dnia 08.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  - Dnia 16.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  - Dnia 16.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

 

III. Przedmiot zamówienia

 

 

 

CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, a także utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) niezbędnej do określenia możliwości, potrzeb i zaplanowania ścieżki rozwoju dla Uczestników/czek Projektu (UP). Działania prowadzone będą  dla 50 osób w dwóch edycjach po 25 osób każda, w terminach:

 

-        identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03.2017 r. (I edycja) i 09.2017 r. (II edycja)

 

-        poradnictwo zawodowe: 07-08.2017r. (I edycja) i 01-02.2018 r. (II edycja)

 

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18-64 lata, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z PO PŻ, w tym os. niepełnosprawnych zamieszkujących województwo małopolskie.

 

Projekt „Stawiam na rozwój” realizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas w ramach Osi Priorytetowej 9.  Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych oraz grupowych spotkań stacjonarnych z podziałem na zadania:
A. Indywidualne doradztwo zawodowe dla 50 UP:

Zakres przedmiotowy:

Dział ukierunkowane na identyfikację indywidualnych potrzeb i potencjałów UP. Proces diagnostyczny opierał się będzie na wykorzystaniu metody Person Centred Planning i bazował będzie na wspólnej pracy doradcy zawodowego i psychologa. Doradca za pomocą standaryzowanych narzędzi i/lub autorskich formularzy (4h/UP*25UP*2 edycje), współdziałając z psychologiem w zakresie planowania procesu reintegracji UP dokona kompleksowej oceny sytuacji problemowej UP w sferze osobistej/psychologicznej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej – wskaże m.in. źródła/główne czynniki natury wewnętrznej i zewnętrznej determinujące ich wykluczenie/ryzyko wykluczenia, określi mocne i słabe strony UP. Dwutorowe działania w ww. zakresie zwieńczy opracowanie dla każdego UP Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), wyznaczającej plan aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

 

B. Grupowe doradztwo zawodowe

 

Grupowe spotkania z 50 UP w ramach grupowego doradztwa zawodowego w formie praktycznych warsztatów (12h/gr x3gr [1gr = 8-9UP] x 2 edycje; 12h/UP x 50UP)

 

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego na terenie powiatów: limanowski, nowotarski, myślenicki, suski.

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

 

 

Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dzienników zajęć i innych niezbędnych dokumentów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących spotkania w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w zajęciach.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym
z niepełnosprawnościami), w szczególności:

 

 

1. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. wykonawca/kadra posiada: wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (psychologiczne, doradztwo zawodowe lub pokrewne);

b. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

 

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;

B. Wykazanie co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin;

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji od instytucji, którym świadczył usługi prowadzenia z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

 

 

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno-technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6).

 

4. Podmiot przedstawi metodykę spotkań dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą spotkania.

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru - Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

 

VII. Udział podwykonawców

 

Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

 

VIII. Oferta częściowa

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IX. Termin wykonania zamówienia

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach: identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03.2017 r. (I edycja) i 09.2017 r. (II edycja); poradnictwo zawodowe: 07-08.2017 r. (I edycja) i 01-02.2018 r. (II edycja) lub w innym terminie w okresie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. (W poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie).

 

X. Przygotowanie Oferty

 

 

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 16.03.2017 r. godz. 12.00 w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Stawiam na rozwój”.

 

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej spotkania wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

6. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

-         CV osób prowadzących spotkania,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

-          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

-         oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

-        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/03/2017/SNR w projekcie „Stawiam na rozwój”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

-         innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

XI. Warunki unieważnienia postępowania

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.

 

XII. Kryteria wyboru oferty

 

 

 

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% - 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100 pkt x 55%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 

 1. Doświadczenie 0% - 45%, gdzie:

 

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie - w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/ poszukujących pracy  minimum 50 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia  doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy  w wymiarze łącznym co najmniej 250 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

 

Kryterium Doświadczenie (Dr) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. x 100pkt x 15%

 

Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu  prowadzenia  doradztwa zawodowego. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

 

XIII. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 16 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.kwant.com.pl.

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

 

XIV. Dodatkowe informacje

 

1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących zajęcia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Zajęcia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia/ protokołu częściowego odbioru.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

 

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin zajęć, dotyczy to również spóźnień na zajęcia. 

 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, do zawartej umowy na realizację usługi, które będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 0-1/03/2017/SNR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/

 

 

Formularz oferty cenowej 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 0-1/03/2017/SNR na realizację działań w projekcie „Stawiam na rozwój”.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, a także utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) niezbędnej do określenia możliwości, potrzeb i zaplanowania ścieżki rozwoju dla Uczestników/czek w ramach projektu „Stawiam na rozwój realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas w ramach Osi Priorytetowej 9.  Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Rodzaj spotkania

 

Proponowana cena za 1 godzinę

 

 

Ilość godzin*

 

 

Cena 1 godzinę*ilość godzin

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4=2*3

 

 

Indywidualne spotkania dla 50 UP w ramach doradztwa zawodowego

 

I edycja (25 osób) i II edycja (25 osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

Grupowe spotkania z 50UP w ramach grupowego doradztwa zawodowego

 

 

I edycja (25 osób) i II edycja (25 osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

Razem 272h

 

 

 

 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi
w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 0-1/03/2017/SNR.

2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Moja oferta jest/nie jest ofertą częściową (niepotrzebne skreślić) (przez ofertę nie częściową należy rozumieć ofertę na prowadzenie wszystkich spotkań, także w razie konieczności równolegle w podziale na części – w takim wypadku należy złożyć dokument wskazujący na fakt składania oferty jako konsorcjum lub w ramach przedsiębiorstwa). Jeżeli ofertę na prowadzenie wszystkich spotkań składa jeden prowadzący, to należy wskazać którą z ofert należy traktować jako główną a którą jako uzupełniającą w przypadku braku kolizji terminów realizacji zadań.

 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie oferty głównej i uzupełniających przez podanie rodzaju **:

Oferta główna

 

 

Oferta uzupełniająca

Nie dotyczy

 

 

 

 

Oświadczam, że (zaznaczyć „x”):

Podmiot posiada minimum dwuletnie doświadczenie

 

 

Podmiot posiada dodatkowe udokumentowane kwalifikacje

 

 

 

Oświadczenie Oferenta:

Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 0-1/03/2017/SNR i zapewniam:

a.       należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,

b.      gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KWANT Zbigniew Skoczylas,

c.       gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,

d.      gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,

e.       dyspozycyjność,

f.        spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczące trenerów/osób realizujących zadanie, co potwierdzam załączonymi dokumentami.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie spotkań opisaną w zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 0-1/03/2017/SNR w projekcie „Stawiam na rozwój”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).

 

- Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON:

 

……………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

 

- Osoba do kontaktu:

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 …………………….dnia…………………                                                

 

 

 

                                                                                                   Pieczęć i podpis

 

……………………………………………

**) niepotrzebne skreślić

 

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki)

-   ………………………………………………………

-    ……………………………………………………....

-    ………………………………………………………

-    ……………………………………………………..


 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 0-1/03/2017/SNR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………........ działając w imieniu …………………………………………….……………………………, oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KWANT Zbigniew Skoczylas, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KWANT Zbigniew Skoczylas lub osobami wykonującymi w imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KWANT Zbigniew Skoczylas czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:

-          uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-          posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-          pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;

-          pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 

 

 

 …………………….dnia…………………                                                       

 

 

 

 

                                                                                                     Pieczęć i czytelny podpis

 

……………………………………………

                                                        

                                                                               

 


 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 0-1/03/2017/SNR

 

 

 

   

WZÓR CV

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

 

 

 

 

 

 

1. Nazwisko:

2. Imię:

3. Data urodzenia:

4. Narodowość:

5. Stan cywilny:

6. Wykształcenie

Instytucja

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy)

Język obcy

Czytanie

Mowa

Pisanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera, znajomość programów itp.)

9. Obecne stanowisko:

10. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem):

11. Doświadczenie zawodowe

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Inne (np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)

 

Istnieje możliwość załączenia CV wg własnego wzoru pod warunkiem, że zawiera dane jak
w niniejszym wzorze.

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 0-1/03/2017/SNR

 

Doświadczenie Wykonawcy

 

 

 

 

Wykaz przeprowadzonych zajęć z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy przez Wykonawcę:

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Podmiot, dla którego zrealizowano usługę

 

 

Liczba godzin warsztatów/konsultacji indywidualnych

 

 

Okres realizacji

 

 

Dane kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie usługi: imię, nazwisko, instytucja/nazwa projektu, telefon, email

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                     ……………………………………

miejscowość, data                                                                                         podpis Wykonawcy
                                                              

*) niepotrzebne należy skreślić

 

 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 0-1/03/2017/SNR

 

Opis metodyki pracy

 

 

METODYKA PRACY W RAMACH SPOTKAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
DO OSÓB BEZROBOTNYCH/BIERNYCH ZAWODOWO/POSZUKUJĄCYCH PRACY

 

 1. Ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

 

 

 

 

 

 

 

 1. Etap pracy z uczestnikami projektu

 

 1. Metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi w pracy z poszczególnymi Uczestnikami projektu, w tym niepełnosprawnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Porozumiewanie się z Zamawiającym

 

 

………………………………….                                     …………………………………….

miejscowość, data                                                                                      podpis Wykonawcy

*) niepotrzebne należy skreślić

                                                                                          

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 0-1/03/2017/SNR

 

 

 

Oświadczenie

o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

 

 

 

 

 

 

W imieniu własnym (pełna nazwa Wykonawcy) …...…….………………………………..…………............................ oświadczam, że zapoznałam/-em się z warunkami Zapytania ofertowego nr 0-1/03/2017/SNR, z dnia 08.03.2017 r., ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas i akceptuję ich treść.

 

Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                           ……………………………………

  Miejscowość, data                                                                                      podpis Wykonawcy

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 0-1/03/2017/SNR w projekcie „Stawiam na rozwój”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 

 


 

…………………………………….                                       ……………………………………

  Miejscowość, data                                                                             podpis Wykonawcy

 

 

Pobierz plik...

 

 


 

Pobierz plik...

 

 

 

Kielce, 08.03.2017

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0-2/03/2017/SNR

 

 

 

 

 

 

 

 na wynajem sal w celu realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu

„STAWIAM NA ROZWÓJ”

 

 

 

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce

II. Tryb wyboru oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z procedurą rozeznania rynku/cen, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  - Dnia 08.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  - Dnia 16.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  - Dnia 16.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia

 

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia:

A) indywidualne spotkania z psychologiem  - 400 godzin,

B) grupowego poradnictwa psychospołecznego - 120 godzin

C) indywidualnego doradztwa zawodowego- 200 godzin

D grupowego  doradztwa zawodowego – 72 godziny

E) grupowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych - 160 godzin

F) pośrednictwa pracy – 400 godzin

Łącznie – 1352 godziny.

 

 

 

Projekt „STAWIAM NA ROZWÓJ” realizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Realizacja przedmiotu wynajem sal na realizację zadań w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ" obejmować będzie następujące działania:

1.       Indywidualne spotkania z psychologiem: 50UP - 2 edycje x 25UP x 2h zegarowe/UP

2.       Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym: 50UP - 2 edycje x 25UP x 4h zegarowe/UP

3.       Grupowe poradnictwo psychospołeczne: 50UP -2 edycje x 5gr po 5 UP x 12h zegarowych/UP

4.       Indywidualne poradnictwo psychologiczne: 30UP - 2 edycje x 15UP x 10h zegarowych/UP

5.       Grupowe poradnictwo zawodowe: 50UP - 2 edycje x 3gr po 8-9 UP x 12h zegarowych/grupę

6.       Pięć grupowych treningów umiejętności i kompetencji społecznych: 50UP - każdy trening - 2 edycje x 2gr po 7-8UP x 8h zegarowych/grupę.

7.       Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy: 50UP – 2 edycje x 25UP x 8h zegarowych/UP

Łączna ilość godzin wynajmu sal na realizację zajęć indywidualnych wyniesie 1352 godziny.
Sale będą pozostawały do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie od 17 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć.
Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala:

- sale powinna być dyspozycyjna na czas realizacji szkoleń ;

- sale przygotowane do prowadzenia zajęć w min. 15 – osobowych grupach,

- sale z  dostępnością dla osób z niepełnosprawnością,

- sale wyposażone w sprzęt multimedialny,

- sale posiadające zaplecze sanitarne, utrzymane w czystości.

- dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;

- zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych.

- sala szkoleniowa posiada  pomieszczenie/miejsce do świadczenia usług cateringowy

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego na terenie powiatów: limanowski, myślenicki, nowotarski i suski.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają sale do wykonania realizacji zadań merytorycznych spełniające poniższe warunki.

 

Kryteria obowiązkowe jakie musi spełniać każda sala

- sale powinny być dyspozycyjna na czas realizacji szkoleń ;

- sale przygotowane do prowadzenia zajęć w min. 15 – osobowych grupach,

- sale z  dostępnością dla osób z niepełnosprawnością,

- sale wyposażone w sprzęt multimedialny,

- sale posiadające zaplecze sanitarne, utrzymane w czystości.

- dostępność sali na 15 minut przed i po indywidualnych spotkaniach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez trenera;

- zapewnienie sali zastępczej o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia – w przypadku niemożliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych,

- sala szkoleniowa posiada  pomieszczenie/miejsce do świadczenia usług cateringowych.

- przy budynku, w którym jest sala znajduje się parking;

- sala powinna posiadać dostęp do Internetu;

2. Dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców

Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

VIII. Informacje o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

X. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji: 17.03.2017 r. – 31.08.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia zajęć Godziny prowadzenia zajęć będą dostosowane do preferencji Uczestników projektu i zostaną ustalone z wybranymi Wykonawcami. 

XI. Przygotowanie Oferty

 

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 16.03.2017 r. w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na wynajem sal w ramach projektu „Stawiam Na Rozwój”.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”, Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne, ich brak skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

 

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.

 

 

XIII. Kryteria wyboru oferty

 

 

 

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana wg kryterium:  cena: 75%;  lokalizacja i wyposażenie : 25% (liczba kryteriów punktowych jakie spełnia sala).

 

Sposób przyznawania punktacji:

Punkty za kryterium „cena” obliczone wg. wzoru:

(cena najniższej oferty/cena ofert badanej)x75=ilość punktów

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

 

 

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 16 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego www.kwant.com.pl.

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje

 1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących treningi.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Treningi mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu/częściowego protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IP Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin treningów, dotyczy to również spóźnień na treningi. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem treningów w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, do zawartej umowy na realizację usługi, które w przypadku ich wprowadzenia będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik 1 – Wzór formularza ofertowegoOdpowiedź na zapytanie ofertowe nr 0-2/03/2017/SNR z dnia 08.03.2017r.

na wynajem sal na potrzeby realizacji zadań

 

w ramach realizacji projektu "STAWIAM NA ROZWÓJ" KOD CPV 70220000-9

 

 

 Nazwa Oferenta:

 

 

Adres Oferenta:

 

  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy naszą propozycję cenową
według specyfikacji:

 

1.

 

Koszt wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby  grupowych spotkań z UP

(cena za 1h brutto)

 

  

 

2.

Koszt wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby indywidualnych spotkań z UP

(cena za 1h brutto) 

RAZEM:

Ilość godzin:

 

Kwota:Oświadczam, że cena podana powyżej zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Deklaruję, że cena oferty za przedmiot zamówienia jest ostateczna i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.Oświadczam, iż uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania właściwej oferty.Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).


………………………………
. ………………..…………………………

(miejscowość i data)

 (podpis i pieczęć)

Załącznik 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ramach projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ”

Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia realizacji zadań merytorycznych.

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2017 r. w ramach prowadzonej procedury przez Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce, niniejszym oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym z dnia 08.03.2017 r.Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

………………………………..                                  ………………..…………………………(miejscowość i data)                                                             (podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

 
 

 

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych.…………………………………….Pieczątka oferenta

OŚWIADCZENIEw sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych

w ramach projektu "STAWIAM NA ROZWÓJ"Oświadczam, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce, ani z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:1.      uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.      posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3.      pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.      pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam również iż Oferent nie pozostaje z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania.Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 k.


………………………………
..                                    ………………..…………………………(miejscowość i data)                                                                (podpis i pieczęć )

 

 


 Pobierz plik...

 


 

08.05.2017r.

 

 

 

 

Rozeznanie rynku nr 01/05/2017/SNR

 

 

 

 

dotyczy projektu „Stawiam Na Rozwójwspółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, realizowanego w okresie 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen zgodnie z zasadami opisanymi
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie produktów spożywczych/cateringowych na przerwy kawowe dla 50 Uczestników Projektu - uczestników grupowego poradnictwa zawodowego oraz treningów umiejętności i kompetencji społecznych w  ramach projektu „Stawiam Na Rozwój”.

 

1. Wymagania wobec produktu:

            Pakiet składający się z:

- herbaty w torebkach;

- kawy rozpuszczalnej;

- cukru białego;

- śmietanki do kawy w opakowaniach jednorazowych;

- wyrobów ciastkarskich i ciastek;

- drobnych słodkich przekąsek

- drobnych słonych przekąsek,

- wody gazowanej 330 ml.;

- wody niegazowanej 330 ml.;

- soków owocowych 300 ml., mix smaków;

- talerzyków, łyżeczek, kubków jednorazowych (dostosowanych też do gorących produktów);

- serwetek gastronomicznych;

 

2. Artykuły spożywcze muszą posiadać ważną datę przydatności do spożycia, muszą być fabrycznie opakowane, bez śladów uszkodzeń.

 

3. Produkty muszą spełniać wymagane przez odpowiednie przepisy normy.

 


 

 

 

 

Usługa na rzecz projektu obejmuje zakup artykułów i materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń oraz ich transport do siedziby biura/delegatury projektu: Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1/30.

 

 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania cen.   

 

 

 

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

1.                  Łączna cena brutto za zakup artykułów spożywczych i cateringowych podana
w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zakupu pakietu ww. produktów spożywczych i cateringowych oraz dostawy produktów do biura projektu.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA

 

Oferty należy składać do dnia 15.05.2017r. do godz. 16:00 osobiście/pocztą w Biurze/delegaturze Zamawiającego – ul. Al. Solidarności 15A, 25-323 Kielce, w kopercie z dopiskiem/nagłówkiem „Oferta dot. artykułów spożywczych i cateringowych”. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest p. Katarzyna Wolska  – kierownik projektu, tel. 506024746. 

 

 

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.                  Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

2.                  Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

3.                  Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową (zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania). Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wymienić swoją ofertę. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-                   odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-                   zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

-                   zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-                   żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

-                    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

 

Pobierz plik...

 

 

 


Pobierz plik...

Kielce, 29.05.2017 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2017/SNR

 

 

 

 

na przeprowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla Uczestników projektu, mających na celu rozbudzenie aktywności UP i ich zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności w ramach projektu

„Stawiam na rozwój”

 

 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KWANT" ZBIGNIEW SKOCZYLAS z siedzibą 25-323 Kielce, przy ul. Al. Solidarności 15A.

 

 

II. Tryb wyboru oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z procedurą rozeznania rynku/cen, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Harmonogram postępowania:

  - Dnia 29.05.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  - Dnia 06.06.2017 r. godzina 10:00 – termin złożenia ofert.

  - Dnia 06.06.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

 

III. Przedmiot zamówienia

 

 

 

Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla 50 Uczestników Projektu „Stawiam na rozwój”. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych mają za zadanie rozbudzenie aktywności Uczestników Projektu oraz zaangażowanie w budowanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności.

Projekt „Stawiam na rozwój” realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania: 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu jest 50 osób (25 osób I edycja, 25 osób II edycja)

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 50 os. (28K/22M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym w szczególności min.28os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społ. (16K/12M), min.8os. korzystających z PO PŻ (4K/4M) i min.14 ON(8K/6M),w tym 12os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi (7K/5M), zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: limanowskim, myślenickim, nowotarskim, suskim, zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Każdy UP weźmie udział w 3 z 5 treningów, adekwatnie do potrzeb i zgodnie z założeniami IŚR. Jeżeli zajdzie taka konieczność, UP umożliwiony zostanie udział w więcej niż 3 warsztatach, zgodnie z diagnozą indywidualnych potrzeb.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje treningi o charakterze grupowym z 5 tematów:

 

- PERCEPCJA SPOŁECZNA – rozwijanie u UP zdolności trafnego postrzegania siebie, percepcji różnych stanów emocjonalnych, przeżyć, intencji itp. i wykazywanych postaw;

- EMPATIA I PODEJMOWANIE RÓL – kształtowanie umiejętności rozumienia postaw i zachowań innych os. (doskonalenie empatii poznawczej), wchodzenia w różne role społ. i zawodowe, odnajdowania się w różnych sytuacjach życiowych i w miejscu pracy;

- KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – przygotuje UP do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społ.-zawodowych, w tym w poszukiwaniu zatrudnienia i miejscu pracy (kontakt z pracodawcą i współpracownikami); UP poznają reguły wypowiedzi właściwe dla danej sytuacji i poznają najważniejsze elementy ekspresywności werbalnej i niewerbalnej (w tym odczytywanie komunikatów, doskonalenie umiejętności rozpoznawania braku spójności w przekazie werbalnym i niewerbalnym drugiej os. i wnioskowaniu o ich znaczeniu);

- ASERTYWNOŚĆ – UP ćwiczyć będą wyrażanie uczuć, poglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych os.; kształtować będą zdolność do odmawiania bez poczucia winy i burzenia relacji oraz radzenia sobie z presją i naciskami;

- AUTOPREZENTACJA – rozwinie u UP umiejętność eksponowania mocnych stron osobowości i korzystnej prezentacji własnej os. w syt. prywatnych i w warunkach zawodowych (kreowanie pożądanego wizerunku osobistego)

 

Fakt nabycia przez UP kompetencji społ. weryfikowany będzie w ramach następujących etapów:

 

 ETAP I – ZAKRES: 50UP z grupy docelowej uczestniczących w ww. treningach ETAP II – WZORZEC (efekty uczenia się): UP - adekwatnie do zakresu zajęć – 1) potrafią we właściwy sposób, zależny od kontekstu postrzegać siebie i otoczenie; 2) wykazują empatię i potrafią odnaleźć się w różnych rolach społ. i zawodowych; 3) umieją sprawnie się komunikować (werbalnie i niewerbalnie); 4) są asertywni; 5) umieją skutecznie zaprezentować swoją os. adekwatnie do syt. ETAP III – OCENA: weryfikacja spełnienia kryteriów - wymagane min.80% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach potwierdzona przez prowadzących, zaliczenie wszystkich ćwiczeń i zadań praktycznych, min.60% pkt z testu kompetencji na koniec zajęć. ETAP IV – PORÓWNANIE przez prowadzących wyników oceny z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu wsparcia i wydanie UP (w przypadku pozytywnego wyniku) zaświadczeń potwierdzających zdobyte kompetencje.

 

 

 

Liczba godzin treningów: 160 h (80 godzin I edycja, 80 godzin II edycja) (godziny zegarowe)

Termin realizacji: 06-07.2017 (I edycja) i 12.2017-01.2018 (II edycja) lub dłużej, jednak w trakcie realizacji projektu.

 

 

 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

 

Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących treningi w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za treningi, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na treningi, a w przypadku gdy uczestnik przerwie treningi w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w treningach.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

1. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie

wsparcia w danej dziedzinie

b. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym;

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu musi posiadać doświadczeniem z zakresu prowadzenia treningów umiejętności i kompetencji społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu treningów umiejętności społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

 

A. dysponuje kadrą: wykształcenie wyższe magisterskie  lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia w danej dziedzinie;

B. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie;

C. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu musi posiadać doświadczeniem z zakresu prowadzenia treningów umiejętności i kompetencji społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

D. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

E. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu treningów umiejętności społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

 

2. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno-technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6).

 

 

 

3. Podmiot przedstawi metodykę treningów dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą treningi.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru - Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

 

 

 

VII. Udział podwykonawców

Zamawiający nie wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

 

VIII. Informacje o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

IX. Oferta częściowa

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

 

 

 

XI. Przygotowanie Oferty

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 6 czerwca 2017 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Al. Solidarności 15A, 25-323 w Kielcach  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie Treningów umiejętności i kompetencji społecznych w ramach projektu „Stawiam na rozwój”.

 

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej treningi wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia szkoleniowego dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

-        CV osób prowadzących treningi,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

-          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

-        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

-        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/05/2017/SNR w projekcie „Stawiam na rozwój” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

-        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

XII. Warunki unieważnienia postępowania

Przedsiębiorstwo wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.

 

XIII. Kryteria wyboru oferty

 

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% - 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 

 1. Doświadczenie 0% - 45%, gdzie:

 

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie - w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia treningów/szkoleń/poradnictwa/ skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy dla minimum 100 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia treningów/szkoleń/poradnictwa/ skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy co najmniej 300 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dr)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie rekomendacji wykazanego w ofercie (Drof) z doświadczeniem maksymalnym (Drmax), tj:  Dr = Drof. / Drmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi  z zakresu  prowadzenia  szkoleń  z zakresu rozwoju umiejętności i podnoszenia kompetencji niezbędnych do pracy z osobami przygotowującymi się do opuszczenia pieczy zastępczej i rozpoczynającymi proces usamodzielnienia oraz z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

 

 

 

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 6 czerwca 2017 r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego

www.kwant.com.pl.

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla Uczestników projektu z 1-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe. Pierwszy trening rozpocznie się w czerwcu 2017 r.

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

 

XV. Dodatkowe informacje

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących treningi.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Treningi mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IP. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

 

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin treningów, dotyczy to również spóźnień na treningi. 

 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej szkoleń w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem treningów w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania szkoleń i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas szkoleń dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, do zawartej umowy na realizację usługi, które w przypadku ich wprowadzenia będą wymagały. formy pisemnej pod rygorem nieważności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/05/2017/SNR

 

 

 

 

Formularz oferty cenowej 

 

   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/05/2017/SNR na przeprowadzenie na przeprowadzenie treningów umiejętności i kompetencji społecznych dla Uczestników projektu, mających na celu rozbudzenie aktywności UP i ich zaangażowanie w zdobywanie nowych umiejętności, budujących postawy zaradności i samodzielności w ramach projektu

Projekt „Stawiam na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny, realizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas, w ramach Osi Priorytetowej 9. Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 – projekty konkursowe.

 

 

Rodzaj treningu

 

Proponowana cena za 1 godzinę

 

Ilość godzin

 

Cena za 1 grupę

 

1

 

2

 

3

 

4=2*3

Grupowe treningi umiejętności i kompetencji społecznych – TRENING PERCEPCJI SPOŁECZNEJ dla 30UP (2 edycje x 2 grupy/po 7-8UP x 8 godz. zegarowych)

 

Grupowe treningi umiejętności i kompetencji społecznych – TRENING EMPATII I PODEJMOWANIA RÓL dla 30UP (2 edycje x 2 grupy/po 7-8UP x 8 godz. zegarowych)

 

Grupowe treningi umiejętności i kompetencji społecznych – TRENING ASERTYWNOŚCI dla 30UP (2 edycje x 2 grupy/po 7-8UP x 8 godz. zegarowych/grupa)

 

Grupowe treningi umiejętności i kompetencji społecznych – TRENING KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ dla 30UP (2 edycje x 2 grupy/po 7-8UP x 8 godz. zegarowych/grupa)

 

Grupowe treningi umiejętności i kompetencji społecznych – TRENING AUTOPREZENTACJI dla 30UP (2 edycje x 2 grupy/po 7-8UP x 8 godz. zegarowych/grupa)

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem  160

 

 

 

* w przypadku oferty częściowej niepotrzebne skreślić

 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/05/2017/SNR

2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

4. Moja oferta jest/nie jest ofertą częściową (niepotrzebne skreślić).  

 

 

 

 

Oświadczam, że (zaznaczyć „x”):

Podmiot posiada minimum dwuletnie doświadczenie

 

Podmiot posiada dodatkowe udokumentowane kwalifikacje

 

 

Oświadczenie Oferenta:

Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 1/05/2017/SNR  i zapewniam:

a.      należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,

b.      gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "KWANT" Zbigniew Skoczylas,

c.       gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,

d.      gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,

e.      dyspozycyjność,

f.        spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczące trenerów/osób realizujących zadanie, co potwierdzam załączonymi dokumentami.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie szkoleń opisaną w zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/05/2017/SNR w projekcie Projekt „Stawiam Na Rozwój” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).”

 

2.      Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

3.      Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 …………………….dnia…………………                                                  

 

 

 

                                                                                                   Pieczęć i podpis

 

……………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

 

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki)

-…………………………………………………………

-    ……………………………………………………....

-    ………………………………………………………

-    ……………………………………………………..


 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr  1/05/2017/SNR

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….……………………….działając w imieniu …………………………………………….……………………………, oświadczam, że nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo ze Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "KWANT" Zbigniew Skoczylas, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "KWANT" Zbigniew Skoczylas lub osobami wykonującymi w imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "KWANT" Zbigniew Skoczylas czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:

-        uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-        posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-        pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;

-        pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 

 

 

 …………………….dnia…………………                                                       

 

 

 

 

                                                                                                     Pieczęć i czytelny podpis

 

……………………………………………

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr  1/05/2017/SNR

 

WZÓR CV

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

1. Nazwisko:

 

2. Imię:

 

3. Data urodzenia:

 

4. Narodowość:

 

5. Stan cywilny:

 

6. Wykształcenie

Instytucja

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy)

Język obcy

Czytanie

Mowa

Pisanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera, znajomość programów itp.)

 

9. Obecne stanowisko:

 

10. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem):

 

11. Doświadczenie zawodowe

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Inne (np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)

 

Istnieje możliwość załączenia CV wg własnego wzoru pod warunkiem, że zawiera dane jak w niniejszym wzorze.

 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr  1/05/2017/SNR

 

 

 

Doświadczenie Wykonawcy

 

Wykaz przeprowadzonych usług doradczych/treningów/szkoleń rozwijających umiejętności i podnoszących kompetencje niezbędne do pracy, skierowanych do  osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy przez Wykonawcę:

 

 

 

Lp.

 

Podmiot, dla którego zrealizowano usługę

 

Liczba godzin treningów/szkoleń

 

Okres realizacji

 

Dane kontaktowe do osoby mogącej potwierdzić należyte wykonanie usługi: imię, nazwisko, instytucja/nazwa projektu, telefon, email

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                          ……………………………………

miejscowość, data                                                                    podpis Wykonawcy

 

 

*) niepotrzebne należy skreślić

 


 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1/05/2017/SNR

 

 

Opis metodyki pracy

 

 

Metodyka pracy w ramach usług doradczych/treningów/szkoleń rozwijających umiejętności i podnoszących kompetencje niezbędne do pracy, skierowanych do  osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy

 

 1. Ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

 

 

 

 

 

 

 

 1. Etap pracy z uczestnikami projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi w pracy z poszczególnymi Uczestnikami projektu, w tym niepełnosprawnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Porozumiewanie się z Zamawiającym

 

 

………………………………….                                     …………………………………….

miejscowość, data                                                                                      podpis Wykonawcy

*) niepotrzebne należy skreślić

 

                                                                                          

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 1/05/2017/SNR

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Oświadczenie

 

 

        o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

 

 

 

 

W imieniu własnym (pełna nazwa Wykonawcy) …...…….………………………………..………… oświadczam, że zapoznałam/-em się z warunkami Zapytania ofertowego nr 1/05/2017/SNR, z dnia 29.05.2017 r., ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas i akceptuję ich treść.

 

Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 

 

 

…………………………                                                              …………………………

  Miejscowość, data                                                                           podpis Wykonawcy


 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/05/2017/SNR w projekcie „Stawiam na rozwój” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

 

……………………………………. ……………………………………

 

Miejscowość, data podpis Wykonawcy

 

Pobierz plik...

 


 

                                                                                                            Pobierz plik...

 

Kielce, 15.03.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017/SNR

 

 

 na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego w ramach projektu "STAWIAM NA ROZWÓJ"

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce

Biuro Zamawiającego: ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce

II. Tryb wyboru oferty

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Harmonogram postępowania:

  - Dnia 15.03.2017 r. zaproszenie do składania ofert.

  - Dnia 23.03.2017 r. godzina 12:00 – termin złożenia ofert.

  - Dnia 24.03.2017 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.

III. Przedmiot zamówienia

 

CPV 85121270-6  - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego, a także utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) niezbędnej do określenia możliwości, potrzeb i zaplanowania ścieżki rozwoju dla Uczestników/czek Projektu (UP). Działania prowadzone będą  dla 50 osób w dwóch edycjach po 25 osób każda, w terminach:

-        identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03-06.2017 (I edycja) i 09-11.2017 (II edycja)

-        poradnictwo psychospołeczne: :04-09.2017(I edycja.) i 10..2017-03.2018(II edycja)

-        poradnictwo psychologiczne: 04-10.2017(I edycja) i 10.2017-01.2018(II edycja)

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18-64 lata, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z PO PŻ, w tym os. niepełnosprawnych zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt „STAWIAM NA ROZWÓJ” realizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych oraz grupowych spotkań stacjonarnych z podziałem na zadania:
A. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 50 UP:

Zakres przedmiotowy:

1.Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów 50 UP poprzez psychologa, która zwieńczona zostanie opracowaniem dla każdego UP Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), wyznaczającej plan aktywizacji społeczno-zawodowej - testy psychologiczne w ramach opracowania IŚR (2 edycje x 25UP x 2 godz).

2.W odpowiedzi na potrzebę przełamywania barier wewnętrznych. os. dotkniętych problemem wykluczenia społ. i niwelowania doświadczanych przez nie trudności w sferze interpersonalnej, determinowanej przez relacje jednostka-otoczenie,wszyscy UP objęci zostaną poradnictwem psychospoł. w formie grup wsparcia(12h/gr *5gr [1gr=5UP]*2 ed.; 12h/UP*50UP). Zajęcia realizowane metodą warsztatową, ukierunkowane będą na wzmocnienie potencjału os. i psychospoł. UP,a tym samym budowanie ich zdolności do integracji społ. i tworzenia więzi (integracyjny charakter wsparcia).

3. Indywidualna pomoc psychologiczna skierowana zostanie do 30UP, u których na etapie tworzenia IŚR zidentyfikowana zostanie potrzeba intensyfikacji wsparcia (10h/UP*15UP*2 edycje).

4. Indywidualne spotkania z 30UP w ramach indywidualnej pomocy psychologicznej

[poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii] (2 edycje x 15UP x 10 godz. zegarowych)

 

B. Grupowe poradnictwo psychologiczne

1. Grupowe spotkania z 50UP w ramach grupowego poradnictwa psychospołecznego (2 edycje x 5 grup/po 5UP x 12 godz. zegarowych)

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego na terenie powiatów (limanowski, myślenicki, nowotarski i suski).

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem dokonywania oceny ich spełnienia

Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dzienników zajęć i innych niezbędnych dokumentów wg wzorów otrzymanych od Zamawiającego oraz oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących spotkania w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.

3. Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia, a w przypadku gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin uczestnictwa UP w zajęciach.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia dla UP (w tym
z niepełnosprawnościami), w szczególności:

 

2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełnia poniższe minimalne wymagania:

a. wykonawca/kadra posiada: wykształcenie wyższe magisterskie albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe (psychologiczne);

b. dysponuje kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;

c. w okresie ostatniego roku przed dniem złożenia oferty, podmiot lub kadra podmiotu posiada doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego dla minimum 50 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 250 godzin (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania);

d. podmiot zna i potrafi posługiwać się aktywizującymi metodami nauczania;

e. podmiot lub kadra podmiotu posiada min. 3 rekomendacje od instytucji, którym świadczył usługi z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

 

Opis weryfikacji spełniania warunku:

A. Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia w pracy z bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy;

B. Wykazanie co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy dla minimum 100 osób, w łącznym wymiarze co najmniej 300 godzin;

C. Udokumentowanie co najmniej 3 rekomendacji od instytucji, którym świadczył usługi prowadzenia z zakresu indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy.

 

3. Podmiot dysponuje potencjałem organizacyjno – technicznym i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:

Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 6) oraz  aktualne zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z wszelkimi zobowiązaniami publiczno-prawnymi wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. 

4. Podmiot przedstawi metodykę spotkań dla Uczestników projektu sporządzoną przez osobę prowadzącą spotkania.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.

Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru - Załącznik nr 5 do Zapytania):

a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

b. etapy pracy

c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)

d. porozumiewanie się z Zamawiającym.

 

 

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.

VII. Udział podwykonawców

Zamawiający nie wyklucza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia.

VIII. Informacje o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

IX. Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

X. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach: identyfikacja potrzeb i potencjałów UP: 03-06.2017 (I edycja) i 09-11.2017 (II edycja);poradnictwo psychospołeczne: 04-09.2017(I edycja.) i 10.2017-03.2018(II edycja); poradnictwo psychologiczne: 04-10.2017(I edycja) i 10.2017-01.2018(II edycja) lub w innym terminie w okresie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. (W poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie).

XI. Przygotowanie Oferty

 

Oferta powinna być złożona (pocztą lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 23.03.2017 r. w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: ul. Aleja Solidarności 15A, 25-323 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Stawiam Na Rozwój”

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

3. Załącznik nr 3 – CV dokumentujące doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej spotkania wraz z kserokopią dyplomu magisterskiego, studiów podyplomowych,

4. Załącznik nr 4 – doświadczenie Wykonawcy,

5. Załącznik nr 5 – opis metodyki wsparcia dla Uczestnika projektu,

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o posiadanym potencjale oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi wobec ZUS i urzędu skarbowego.

7. Pozostałe, niżej wymienione załączniki

 

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

-        CV osób prowadzących spotkania,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,

-          podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

-        oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia za przestępstwo umyślne,

-        podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/03/2017/SNR w projekcie „Stawiam Na Rozwój”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm)”.

-        innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

XII. Warunki unieważnienia postępowania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas, zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania.

XIII. Kryteria wyboru oferty

 

Kryteria wyboru oferty to: cena i doświadczenie.

 

 1. Cena: 0% - 55%,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:  C = Cmin. / Coof. 100pkt x 55%

 

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie  55%.

 

 1. Doświadczenie 0% - 45%, gdzie:

Doświadczenie będzie podzielone na 3 kategorie - w liczbie osób, liczbie godzin, liczbie rekomendacji.

 

Kryterium Doświadczenie (Do) oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie osób objętych wsparciem wykazanego w ofercie (Doof) z doświadczeniem maksymalnym (Domax), tj:  Do = Doof. / Domax. x 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane  doświadczenia z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologicznego skierowanych do osób bezrobotnych/biernych zawodowo/ poszukujących pracy  minimum 100 osób. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Kryterium Doświadczenie (Dh)  oceniane w wyniku porównania doświadczenia w liczbie godzin świadczenia wsparcia wykazanego w ofercie (Dhof) z doświadczeniem maksymalnym (Dhmax), tj:  Dh = Dhof. / Dhmax. X 100pkt x 15%

Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu  prowadzenia  poradnictwa psychologicznego skierowanych do osób  bezrobotnych/biernych zawodowo/poszukujących pracy  w wymiarze łącznym co najmniej 300 godzin. Oferent może uzyskać maksymalnie 15%.

 

Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ocena ofert planowana jest na dzień 19 marca 2017 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty  na stronie internetowej Zamawiającego http://kwant.com.pl/, a także na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.

 

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie

 

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

XV. Dodatkowe informacje

1. W ramach zamówienia nie można składać ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej w załączniku nr 4, dot. doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie prowadzących zajęcia.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

5. Zajęcia mogą odbywać się równolegle w grupach w podziale na części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

7. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.

8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

9. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia/ protokołu częściowego odbioru.

10. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

 11. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w umowie ilości godzin.

13. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, tj. zmiany wyznaczonych dni i godzin zajęć, dotyczy to również spóźnień na zajęcia. 

14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o nieobecnościach.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia opracowanego programu oraz zawartości merytorycznej zajęć w przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy i indywidualnymi potrzebami uczestnika, braku rzetelności i uchybień ze strony Wykonawcy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia. uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2017/SNR

 

 

 

   /Pieczęć lub dane Wykonawcy/

 

 

 

Formularz oferty cenowej 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/03/2017/SNR na realizację działań w projekcie "Stawiam Na Rozwój".

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego, a także utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) niezbędnej do określenia możliwości, potrzeb i zaplanowania ścieżki rozwoju dla Uczestników/czek w ramach projektu „Stawiam Na Rozwój” realizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rodzaj spotkania

Proponowana cena za 1 godzinę

Ilość godzin*

Cena 1 godzinę*ilość godzin

1

2

3

4=2*3

Indywidualne spotkania dla 50 UP w ramach poradnictwa psychologicznego

I edycja (25 osób) i II edycja (25 osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

Indywidualne spotkania z 30UP w ramach indywidualnej pomocy psychologicznej

[poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii

(I edycja 15 osób) i (II edycja 15 osób)

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

Grupowe spotkania z 50UP w ramach grupowego poradnictwa psychospołecznego

I edycja (25 osób) i II edycja (25 osób)

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem 520h

 

         

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi
w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/03/2017/SNR.

2. Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Moja oferta jest/nie jest ofertą częściową (niepotrzebne skreślić) (przez ofertę nie częściową należy rozumieć ofertę na prowadzenie wszystkich spotkań, także w razie konieczności równolegle w podziale na części – w takim wypadku należy złożyć dokument wskazujący na fakt składania oferty jako konsorcjum lub w ramach przedsiębiorstwa). Jeżeli ofertę na prowadzenie wszystkich spotkań składa jeden prowadzący, to należy wskazać którą z ofert należy traktować jako główną a którą jako uzupełniającą w przypadku braku kolizji terminów realizacji zadań.

 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie oferty głównej i uzupełniających przez podanie rodzaju **:

Oferta główna

 

 

Oferta uzupełniająca

 

Oferta uzupełniająca

 

Oferta uzupełniająca

 

Oferta uzupełniająca

 

 

Oświadczam, że (zaznaczyć „x”):

Podmiot posiada minimum trzyletnie doświadczenie

 

 

Podmiot posiada dodatkowe udokumentowane kwalifikacje

 

 

 

Oświadczenie Oferenta:

Niniejszym pismem oświadczam, że akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego o nr 1/03/2017/SNR i zapewniam:

a. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,

b. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KWANT Zbigniew Skoczylas,

c. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,

d. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,

e. dyspozycyjność,

f. spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczące trenerów/osób realizujących zadanie, co potwierdzam załączonymi dokumentami.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie spotkań opisaną w zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/03/2017/SNR w projekcie „Stawiam Na Rozwój”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).

 

- Nazwa, adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer REGON:

 

……………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

 

- Osoba do kontaktu:

………………………………………………………………………………………………….

 

 …………………….dnia…………………                                                  

                                                                                                   Pieczęć i podpis

 

……………………………………………

**) niepotrzebne skreślić

 

Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki)

-   ………………………………………………………

-    ……………………………………………………....

-    ………………………………………………………

-    ……………………………………………………..

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/03/2017/SNR

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………........ działając w imieniu …………………………………………….……………………………, oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo ze Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KWANT Zbigniew Skoczylas,, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu rzedsiębiorstwa Wielobranżowego KWANT Zbigniew Skoczylas lub osobami wykonującymi w imieniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KWANT Zbigniew Skoczylas, czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:

-        uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-        posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-        pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika;

-        pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 

 

 …………………….dnia…………………                                                       

 

                                                                                                     Pieczęć i czytelny podpis

 

……………………………………………

                                                        

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/03/2017/SNR

 

WZÓR CV

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

1. Nazwisko:

2. Imię:

3. Data urodzenia:

4. Narodowość:

5. Stan cywilny:

6. Wykształcenie

Instytucja

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

 

 

 

 

 

 

7. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy)

Język obcy

Czytanie

Mowa

Pisanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera, znajomość programów itp.)

9. Obecne stanowisko:

10. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem):

11. Doświadczenie zawodowe

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Inne (np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)

Istnieje możliwość załączenia CV wg własnego wzoru pod warunkiem, że zawiera dane jak
w niniejszym wzorze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/03/2017/SNR