Warunki gwarancji

 1. Firma NTT System S. A., zwana dalej Gwarantem, zapewnia o dobrej jakości produktu i udziela Nabywcy, gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupione-go produktu (komputera przenośnego NTT) opisanego szczegółowo w Karcie Gwa-rancyjnej dołączonej do Komputera Przenośnego NTT.
   
   
 2. Gwarancja niniejsza dotyczy produktu (komputera przenośnego NTT) zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   
   
 3. Przedmiotem gwarancji jest wyłącznie sprzęt komputerowy zawierający podze-społy, wymienione w tabeli konfiguracji Karty Gwarancyjnej Komputera Przenośnego NTT (z wyłączeniem wyposażenia) oraz z rozbudowami o elementy pochodzące od Gwaranta odnotowanymi przez Serwis w tabeli adnotacji o przebudowach, stano-wiące jego części składowe.
   
   
 4. Gwarancja niniejsza nie obejmuje wad oprogramowania. W przypadku oprogra-mowania obowiązują warunki zamieszczone w Umowie Licencyjnej przez producenta oprogramowania. Nabywca akceptuje te warunki przy pierwszym uruchomieniu komputera lub przez otwarcie zapieczętowanego pakietu dystrybucyjnego. Pakiet otwarty nie podlega zwrotowi.
   
   
 5. Okres gwarancji na komputer przenośny NTT rozpoczyna się od daty wydania produktu Nabywcy przez Autoryzowanego Sprzedawcę NTT i trwa zgodnie z wpisem w rubryce „Okres gwarancji” znajdującej się na Karcie Gwarancyjnej Komputera Przenośnego NTT, nie dłużej jednak niż czas podany w rubry-ce „Okres gwarancji” powiększony o 2 miesiące od daty produkcji”.
  Okres gwarancji na baterię zasilającą (funkcja ładowania) wynosi 6 miesię-cy od daty wydania produktu Nabywcy.
  Okres gwarancji na zasilacz sieciowy oraz matrycę wyświetlacza LCD wy-nosi 12 miesięcy od daty wydania produktu Nabywcy.

   
 6. Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych uprawnione przez Gwaranta są wyłącznie: Serwis Centralny NTT System oraz Oddziały Krajowe NTT System zwane tutaj SERWISEM.

  Wykaz Serwisów NTT w Polsce, dołączony jest do dokumentacji komputera oraz dostępny na witrynie internetowej www.ntt.pl. Dodatkowe informacje na temat najbliższych Serwisów można uzyskać pod tel. (0 prefix 22) 773-62-10 (pon.-pt. w godz. 7-21) lub (0 prefix 22) 610-09-79 (pon.-pt. w godz. 9-17).
   
   
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kompute-ra Przenośnego NTT prosimy o zgłaszanie reklamacji do Serwisu Centralnego NTT, tel (0 prefix 22) 773-62-10 (pon.-pt. w godz. 7-21), faks (0 prefix 22) 773-62-29, pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ntt.com.pl (Serwis Centralny NTT obsługuje jedynie reklamacje dostarczane drogą pocztową bądź spedycyjną zgodnie z pkt. 12 niniejszych warunków, Serwis Centralny NTT System nie obsługuje rekla-macji dostarczanych osobiście) lub do najbliższego Serwisu (z Wykazu Serwisów NTT).
  Zgłaszając reklamację prosimy o wypełnienie Arkusza Reklamacyjnego Komputera Przenośnego NTT oraz podanie następujących danych: modelu komputera, numeru seryjnego (znajdującego się na spodzie obudowy i na Karcie Gwarancyjnej Kompu-tera Przenośnego NTT), daty i miejsca zakupu, objawów niepoprawnej pracy i kon-taktu zwrotnego. Po wstępnej diagnozie telefonicznej, otrzymacie Państwo niezbęd-ne informacje o trybie i miejscu usunięcia usterki.
   
   
 8. Po wykryciu usterki, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jej zgłoszenia i niezwłocznego przekazania sprzętu do Serwisu, przy czym dalsze użytkowanie nie-sprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.
   
   
 9. Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu będą bezpłatnie usuwane przez Serwis, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do Serwisu lub 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia re-klamacji sprzętu do Serwisu. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec wydłużeniu.
   
   
 10. W razie niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, Gwarant może udostępnić Nabywcy na czas naprawy produkt zastępczy co nie spowoduje narusze-nia warunków niniejszej gwarancji.
   
   
 11. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyj-nych jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona z powodów od niego nie-zależnych.
   
   
 12. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu do Serwisu w stanie kompletnym (tj. wraz z wyposażeniem i opakowaniem), z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną (tj. zawierającą datę sprzedaży, pieczęcie firmowe Producenta i Sprzedawcy, podpis wystawiającego kartę gwarancyjną i podpis klien-ta), popartą kopią dowodu zakupu z sieci sprzedaży NTT z datą sprzedaży jak w Karcie Gwarancyjnej Komputera Przenośnego NTT oraz dołączonym opisem uster-ki na Arkuszu Reklamacyjnym Komputera Przenośnego NTT (ar-kusz ten załączony jest do wyposażenia komputera). Nabywca może wysłać sprzęt bezpośrednio do Serwisu Centralnego NTT w trybie Door-to-Door na koszt Gwaranta wyłącznie określoną przez Serwis Centralny NTT firmą transportową. Szczegóły procedury Door-to-Door podane są na Arkuszu Re-klamacyjnym Komputera Przenośnego NTT jak również na witry-nie internetowej www.ntt.pl . Naprawiony sprzęt zostanie odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta. Produkty dostarczone niezgodnie z procedurą Door-to-Door nie będą przyjmowane!

   
 13. Przy reklamowaniu komputera Gwarant zaleca korzystanie podczas transportu z oryginalnego opakowania fabrycznego. W przypadku braku opakowania fa-brycznego reklamowany komputer musi być dostarczony do naprawy przez Nabyw-cę w sposób zapewniający bezpieczny transport. Koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem związanym z transpor-tem ponosi Nabywca. Wyjątkiem jest skorzystanie przez reklamującego z procedury Door-to-Door kiedy to koszty związane z transportem i ubezpieczeniem ponosi Gwa-rant.
   
   
 14. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej re-klamacji.
   
   
 15. Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji przysługuje prawo do wymiany elementu komputera na wolny od wad w przypadku, gdy 3-krotna naprawa istotnej wady tego elementu nie spowoduje jego poprawnej pracy w zestawie. Każdy wymieniony podczas naprawy gwarancyjnej element/podzespół komputera będzie objęty gwarancją do końca okresu gwarancyjnego komputera lub przez okres 12 miesięcy od daty wydania komputera po naprawie z Serwisu, przy czym obowią-zuje ten spośród tych terminów, który upłynie później (z zastrzeżeniem: bateria za-silająca – max 6 m-cy, zasilacz sieciowy oraz matryca wyświetlacza LCD – max 12 m-cy).
   
   
 16. W przypadku konieczności wymiany wewnętrznych podzespołów komputera, Serwis zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespół innej marki/producenta/typu o parametrach technicznych zbliżonych lub lepszych w sto-sunku do podzespołu uszkodzonego.
   
   
 17. Wszystkie uszkodzone podzespoły/części wymienione podczas naprawy stają się własnością Serwisu.
   
   
 18. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami ekspertyzy, testów i transportu sprzętu.
   
   
 19. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści Karty Gwarancyjnej ważne są wyłącznie wtedy, gdy są dokonane przez upoważnioną przez Gwaranta osobę, potwierdzone jej podpisem i pieczęcią Serwisu.
   
   
 20. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu. Z tytułu udzielonej gwarancji, producent i Gwarant nie odpowiadają za utratę spodziewanych korzyści i poniesionych kosztów wynikłych z użytkowania lub niemożliwości użytkowania tego sprzętu.
   
   
 21. Dla zapewnienia prawidłowego działania komputera Nabywca powinien na własny koszt zlecać Serwisowi wykonanie odpłatnych okresowych przeglądów, konserwacji i czyszczenia sprzętu.
   
   
  1. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:

    
  2. uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu;
    
  • wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasi-lającym lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego;
    
  • w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu;
    
  • szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania użytkowego, zainstalowanego przez użytkownika w zakupionym sprzęcie;
    
  • szkody spowodowane działaniem oprogramowania takiego jak: wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.
    
  • niepoprawności działania sprzętu po rekonfiguracji i rozbudowie oraz współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich;
    
  • szkody i uszkodzenia wynikłe z braku konserwacji (np. zabrudzenia, zakurzenia elementów optycznych, łożysk, prowadnic, wentylatorów, itp.);
    
  • uszkodzenia napędów optycznych wywołane pęknięciem/rozerwaniem płyty CD/DVD.
    
    
  1. Gwarancja nie obejmuje:

    
  2. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
    
  • uszkodzeń oprogramowania (w tym system operacyjny);
    
  • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;
    
  • czynności, do wykonania których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik, np. okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej i programowej, struktury logicznej dysku, itp.;
    
  • wyposażenia komputera, tj. myszy komputerowych, trackbali, podkładek pod mysz, joysticków, kabli połączeniowych, filtrów, listew zasilających, zasilaczy zewnętrznych do głośników komputerowych, dyskietek, płyt CD/DVD, itp.;
    
  • materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. wentylatory, łożyska, baterie i akumulatory (z zastrzeżeniem pkt.5 niniejszych warunków), tusze itp.);
    
  • uszkodzeń buforów wszystkich dostępnych portów wejścia/wyjścia komputera.
    
    
  1. Wady wyświeltacza LCD nie podlegające zgłoszeniu reklamacyjnemu z tytułu gwarancji występujące w postaci:

    
  2. do 8 jasnych subpikseli;
    
 • do 8 ciemnych subpikseli;
   
 • do 10 jasnych lub ciemnych subpikseli;
   
 • do 4 par jasnych subpixeli lub do 4 par ciemnych subpixeli występujących w obrębie klastra 2x2 pixel;
   
 • do 2 jasnych lub do 2 ciemnych triad subpikseli występujących w obrębie klastra 2hx3v pixele.
   
   
 1. Gwarant nie gwarantuje trwałości danych zapisanych na nośnikach informacji (magnetycznych, optycznych itp) w przypadku ich uszkodzenia w sposób bezpośredni lub pośredni, lub też na skutek niewłaściwego posługiwania się sprzętem oraz nie ponosi odpowiedzialności za dane na nich zawarte. W celu zabezpieczenia danych na tychże nośnikach, Gwarant zaleca Nabywcy wykonywanie na własny koszt odpowiednich kopii bezpieczeństwa, a w szczególności wykonanie tych kopii przed dostarczeniem sprzętu do Serwisu.

   
  1. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Serwis:

    
  2. naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych, a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych;
    
 • wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;
   
 • uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt.8 oraz 22 niniejszych warunków;
   
 • utraty karty gwarancyjnej. Duplikaty karty gwarancyjnej NIE będą wydawane.
   
   
 1. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.
   
   
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.   
 3. WYMOGI EKSPLOATACYJNE WYROBU:

 4.  
 5. Wszystkie urządzenia współpracujące zestawu komputerowego muszą być zasilane z tej samej fazy.
   
 6. Gniazdo sieciowe 230V(±10%)/50Hz zasilające zestaw powinno być łatwo dostępne i posiadać sprawny obwód ochronny.
   
 7. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniu o temperaturze +5°C do +35°C, (temperatura przechowywania: -20°C do +60°C), wilgotności względnej 20%-80%. Niedopuszczalna jest doprowadzenie do kondensacja pary wodnej na elementach komputera lub zalanie cieczą.
   
 8. Po transporcie w warunkach odbiegających od zalecanych do eksploatacji sprzęt przed włączeniem powinien zostać odstawiony w pomieszczeniu, w którym będzie użytkowany na czas potrzebny do dostosowania swojej temperatury do temperatury otoczenia.
   
 9. Nabywca powinien na własny koszt dokonywać stosownych przeglądów, konser-wacji i czyszczenia sprzętu, w odstępach zależnych od warunków użytkowania i czasu pracy komputera (nie rzadziej, niż co 6 miesięcy).
   
 10. Sprzęt nie powinien podlegać wstrząsom lub wibracjom, pracować w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych lub być narażony na jakiekolwiek wyładowania elektrostatyczne. Sprzęt powinien być eksploatowany w warunkach niewielkiego zapylenia oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznie-niem.
   
 11. Wszelkich podłączeń i przełączeń pomiędzy elementami zestawu należy dokonywać tylko po odłączeniu od sieci zasilającej.  * NINIEJSZE WARUNKI GWARANCJI MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH NTT

XHTML Validate CSS Validate
KWANT - komputery,kserokopiarki, projektory