Regulamin serwisu

 

Regulamin serwisu
1.    DEFINICJE
2.    ZGŁOSZENIE SERWISOWE
3.    WYSYŁKA SPRZĘTU
4.    ODBIÓR PRZESYŁKI
5.    CZAS NAPRAWY  
6.    GWARANCJA
7.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.    ZABEZPIECZENIA
9.    CENY
 


 
1. DEFINICJE
1.1 Serwis –  P.W. KWANT Zbigniew Skoczylas
1.2 Klient - osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do naprawy.
1.3 Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu nazwy użytkownika oraz hasła, pozwalająca na autoryzację użytkownika i przydzielenie mu praw do monitorowania stanu swojego konta.
1.4 Spedytor - firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną stałą aktualną umowę współpracy.
1.5 Kurier - pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu.
1.6 Carry-in - naprawa w siedzibie serwisu. Sprzęt można dostarczyć osobiście, wysłać spedytorem .
1.7 Door-to-door - nadanie i odbiór wysyłki z towarem za pośrednictwem spedytora na adres serwisu.
 
2. ZGŁOSZENIE SERWISOWE
2.1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego przy pomocy dostępnych środków jak w pkt. 2.2.
2.2. Zgłoszenia sprzętu klienta do serwisu może nastąpić na kilka sposobów:
·       osobiście w serwisie wypełniając zgłoszenie i przynosząc sprzęt
·       pocztą elektroniczną - email i  formularz  
2.3. Zgłoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie.
2.4. Serwis wydaje klientowi dostarczającemu osobiście   do serwisu dokument "Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu" , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia.
2.5.Drugą formą  dostarczania i wydania sprzętu  jest   wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres. Klient zgłasza mailowo uszkodzony sprzęt,   robi krótki opis uszkodzenia podaje pełne dane dla kuriera; imię , nazwisko , adres, telefon kontaktowy . Na adres   zwrotny zostanie przesłany    regulamin , wraz z   karta    zgłoszenia, oraz wstępną wyceną naprawy. . /Całkowity   koszt naprawy  dopiero po rozłożeniu przez technika i zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprzętu. /Jeśli klient akceptuje   warunki serwisowe    , wysyła maila z prośbą   o wysłanie kuriera   na podany adres   i w określonym czasie. Podaje pełne   dane  dla kuriera do odbioru sprzętu ; imię, nazwisko,   pełny adres, telefon. Klient   wypełnia kartę zgłoszeniową jeżeli akceptuje warunki serwisu.   O   zamówieniu   kuriera Klient   zostanie   poinformowany   dnia poprzedniego, aby mógł   porządnie spakować sprzęt do wysyłki   . Do środka   kartonu  należy   włożyć    kartę zgłoszenia . Po ustaleniu usterki , zostaje sporządzona wycena , która   zostaje przesłana na maila  klienta, serwis czeka na akceptacje klienta na wykonanie usługi .   Po wykonaniu usługi , klient zostanie poinformowany mailowo i po uzgodnieniu   określonego terminu    odbioru , sprzęt zostanie odesłany do klienta. Klient zobowiązuje się do odebrania sprzętu w   wyznaczonym terminie. Gdyż w sytuacji nieodebrania przesyłki przez klienta i    konieczności magazynowania paczki  przez   spedytora zostanie naliczona opłata wg   cennika spedytora i przesłana     do zapłaty klientowi.
 
3. WYSYŁKA SPRZĘTU
3.1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Należy pamiętać aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt.
3.2. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 20zł brutto, które poniesie klient.
3.3. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora są ubezpieczone do kwoty 5000zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis.
3.4. Spedytorem serwisu jest firma Kolpolter express.
koszt przesyłki w tej firmie   to 25 zł brutto w jedna stronę,, czyli w dwie strony oplata ta wynosi 50 zł brutto,   oplata   za transport  będzie znajdować się na fakturze VAT wraz   z wykonana usługą.   Opłatę związana z dostarczeniem i odbiorem sprzętu do i z serwisu   ponosi klient.
4. ODBIÓR PRZESYŁKI
4.1. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do następującej procedury:

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:
·       opis uszkodzenia
·       nr listu przewozowego
·       datę doręczenia wraz z godziną
·       oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu
 
5. CZAS NAPRAWY  
5.1czas naprawy to okres od 7-14 dni roboczych, chyba ze   uszkodzeniu uległa cześć którą serwis ściągnie na zamówienie dla klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem, wtedy czas wydłuża się .
5.1.1. Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez serwis i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu, karta naprawy itd.). Czas naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych.
5.1.2. W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez klienta.
5.1.3. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
5.1.4. Okres gwarancji jest wydłużany o czas naprawy.
5.2. Naprawa pogwarancyjna.
5.2.1. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników.
5.3. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 5.1.1 i 5.2.1. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany jak w pkt. 5.4.
5.4. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany  pocztą elektroniczną e-mail,lub  w indywidualnych przypadkach telefonicznie/wg zaleceń klienta/
5.5. Po upływie 15 dni roboczych od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 5zł brutto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 30 dni, po tym terminie sprzęt zostanie złożony do depozytu sądowego o czym klient zostanie poinformowany na piśmie listem poleconym na adres korespondencyjny, który znajduje się w kartotekach serwisu. Koszty operacyjne związane z doręczeniem zawiadomienia pokrywa w całości klient, nie mniej jednak niż 25zł brutto.
5.6 w przypadku bezpodstawnego wysłania na serwis gwarancyjny   , klient zostanie obciążony dodatkowo kosztami   wykonania diagnostyki sprzętu,   na które zostanie   wystawiona faktura VAT.
 
 
6. GWARANCJA
6.1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, na które udzielamy miesięcznej gwarancji. Koszty transportu w przypadku reklamacji ponosi klient.
6.2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.
6.3. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu (w tym również przypadków określonych w pkt. 6.4) lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
6.4. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
·       uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)
·       uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia
·       uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
·       przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie)
·       części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu
·       części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.
 
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
7.2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
7.3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
7.4. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
7.5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny
 
8. ZABEZPIECZENIA
8.1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje potrójne zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.
8.2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji .
 
9. CENY
9.1. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny również w siedzibie serwisu, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.
9.2. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży.
9.3. W przypadku rezygnacji z naprawy przez klienta, lub braku możliwości naprawy wynikającej z wcześniejszych prób naprawy przez inne serwisy pobierana jest opłata w wysokości   61,00 zł brutto.
9.4. Na żądanie klienta serwis może dokonać naprawy w trybie usługi szybkiej bądź też ekspresowej.
9.5. Naprawy i usługi serwisowe w trybie usługi szybkiej dokonywane są w terminie do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 9.6.
9.6. Naprawy i usługi serwisowe w trybie usługi ekspresowej dokonywane są w terminie do 1 dnia roboczego (zazwyczaj sprzęt jest do odbioru tego samego dnia w siedzibie firmy ) z zastrzeżeniem pkt 9.7.
9.7. W przypadku niewykonania naprawy lub usługi serwisowej w terminach określonych w pkt.9.5 i 9.6. naprawę bądź usługę serwisową traktuje się jako zwykłą.
9.8. Cena  w usłudze szybkiej jest wyższa o 30% od stawki podstawowej  ceny danej usługi.
9.9. Cena w usłudze ekspresowej jest wyższa o 50% od stawki podstawowej  ceny cennikowej danej usługi.
9.10. Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty.
9.11. Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.
9.12   Na usługę zostanie wystawiona faktura VAT, która  zostanie przesłana na maila klienta, po dokonaniu  przez klienta   płatności i zaksięgowaniu przez serwis wpłaty, serwis wyśle maila   o   ustalone   formy  odbioru sprzętu. Jeśli klient   wybierze opcje kurier   powinien podać pełne dane adresowe do wysyłki  dla kuriera, oraz    podać dzień, na który ma być dostarczona przesyłka. Klient zobowiązuje się do odebrania sprzętu w   wyznaczonym terminie. Gdyż w sytuacji nieodebrania przesyłki przez klienta i    konieczności magazynowania przez   spedytora paczki zostanie naliczona opłata wg   cennika spedytora i przesłana     do zapłaty klientowi.
 
10 wybór przez klienta opcji naprawy lub wymiany  
10.1 Opcje naprawy-, czyli naprawa istniejącego układu, okres gwarancji to 3 miesiące, koszt   naprawy to   290, 00 brutto,   jest to opcja tańsza jednakże klient sam   podejmuje ryzyko związane z możliwością ponownego wystąpienia usterki, ryzyko to jest małe, aczkolwiek   należy brać je pod uwagę. Wówczas, gdy wystąpi taka sytuacja serwis może wykonać naprawę gwarancyjną, albo zaproponować wymianę całego   elementu, wówczas do   kwoty naprawy zostanie doliczony tylko   koszt nowego elementu, bez kosztów robocizny  .  
 
10.2 Opcja wymiany – polega na zamontowaniu zupełnie innego elementu, na który serwis udziela    4 -miesięcznej   gwarancji. Wymiana   to koszt 200 brutto+ koszt układu  w/g   cen bieżących.
 
 
                          
 
                 Za zastosowanie się do regulaminu dziękują technicy serwisu
XHTML Validate CSS Validate
KWANT - komputery,kserokopiarki, projektory