Projekty UE

 

 

Stawiam Na Rozwój

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020

 

realizowany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KWANT" Zbigniew Skoczylas w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 9.1.2 – projekty konkursowe. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany w okresie 1.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

 

Projekt "STAWIAM NA ROZWÓJ" skierowany jest do:

 

50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn) w wieku 18-64 lata, ktore w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym doświądczających wielokrotnego wykluczenia społecznego (min. 28 osób), minimum 8 osób korzystających z PO PŻ, w tym os. niepełnosprawnych (min. 14 osób) zamieszukących województwo małopolskie.

 

Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 sób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: limanowski, myślenicki, nowotarski i suski zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

 

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 

1.      wiek 18-64 lata (oświadczenie);

2.      statu os. zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

·         os. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej .(spełniające min.1 przesłankę z art.7 ww. ustawy-np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność) (zaświadczenie z OPS/oświadczenie),

·         os. z niepełnosprawnością ruchową lub psychiczną (orzeczenie/inny dokumenty poświadczający stan zdrowia),

·         os. korzystające z PO PŻ (oświadczenie),

·         os. zakwalifikowane do III profilu pomocy (zaświadczenie z PUP);

3.      zamieszkanie w woj. małopolskim w powiatach: limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim (oświadczenie);

4.      potwierdzające posiadanego wykształcenie/kwalifikacji (oświadczenie)

 

W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania:

 

-        identyfikacja indywidualnych potrzeb;

-        poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe;

-        treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów)

-        kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleiach przysługuje stypendium)

-        staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium)

-        pośrednictwo pracy

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

 

REKRUTACJA:

Trwa rekrutacja do projektu! Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu:
ul. Szpitalna 1/30, Dąbrowa Tarnowska

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU  W PROJEKCIE STAWIAM NA ROZWÓJ
  2. FORMULARZ REKRUTACYJNY STAWIAM NA ROZWÓJ
  3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA STAWIAM NA ROZWÓJ
  4. OSWIADCZENIE STAWIAM NA ROZWÓJ
  5. OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO PROMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Szczegółowe informacje:

Koordynator projektu – Agnieszka Kozioł, nr tel. 536 283 889,

Media społecznościowe: https://www.facebook.com/Stawiam-Na-Rozwój

Biuro projektu:

ul. Szpitalna 1/30, Dąbrowa Tarnowska

 

 

 

XHTML Validate CSS Validate
KWANT - komputery,kserokopiarki, projektory